Všeobecné obchodní podmínky a GDPR

Obchodní podmínky pro internetový obchod www.farma-obchod.cz

Tyto obchodní podmínky upravují, blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost VON s.r.o. Velíkovská 370, 763 14 Zlín Štípa, ičo 27706371.

I. Vymezení pojmů

Prodávající
VON s.r.o. Velíkovská 370, 763 14 Zlín Štípa, ičo 27706371.
Kupující
Kupující (spotřebitel) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím (spotřebitelem) výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších novel.

 Kupující, který není spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti. 

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který není spotřebitelem, výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), vše ve znění pozdějších novel. Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.


II. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena doručením závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

 Kupující uzavřením smlouvy(uzávěrkou v neděli) potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, je možné smlouvu uzavřít v jiném, pro obě strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.


III. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou externích dopravců, kterým jsou předány v minimální míře, nutné pro úspěšné dodání zásilky, či bank, které se podílejí na vyřízení objednávky. Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdíleny s aplikacemi třetích stran. 

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Registrací dává kupující souhlas k zasílání obchodních nabídek prodávajícím na jeho emailovou adresu. 

IV. Dodací a platební podmínky

Objednávání a doručení.
Objednávání je umožněno vždy od pondělí do neděle. Zakázky jsou přepravovány a doručeny prodávajícím kupujícímu do 3-5 dnů po uzávěrce objednávek, která je vždy v neděli v 18 hodin. Zboží je vydáváno v následujícím týdnu dle rozpisu míst a časů výdejů. 
Při přebírání zboží je nutné zkontrolovat jeho úplnost a nepoškozenost. Případné zjištěné nedostatky je třeba řešit ihned s předávajícím. Pozdější reklamace je třeba uplatnit přes kontaktní formulář internetového obchodu.
Aktuální termín objednávání a dodání je vždy uveden na úvodní stánce vlevo.

Cena za dopravu

Předání zboží ve výdejním místě je bezplatné. V případě dopravy zboží na základě objednávky kupujícího na určené místo, si dohodne cenu kupující s dopravcem nebo platí hodnoty uvedené v seznamu výdejních míst.

Platební podmínky

Zboží je kupujícím uhrazeno hotově nebo na účet při převzetí zásilky. V případě vyšší hodnoty nákupu může prodávající požadovat zálohu.


V. Reklamační řád
Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jenž bylo zakoupeno v internetovém obchodu www.farma-obchod.cz od prodávajícího VON s.r.o. Velíkovská 370, 763 14 Zlín Štípa, ičo 27706371 a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době (do termínu uvedném na obalu zboží). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou fyzická nebo právnická osoba, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), vše ve znění novel. 

Ke každému zboží je přikládán daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční list. 

Zákazník bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího na telefonu 775 791 416, pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem (dodacím listem) a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad. 

Záruční podmínky
Doba spotřeby na dodané zboží (potraviny) je uvedena na jednotlivých obalech. Zboží je možné reklamovat nejpozději v poslední den spotřeby. Případné reklamace řešíme individuálně – e-mailem přes kontaktní formulář www.farma-obchod.cz zašlete údaje z etikety a popište vady. Jelikož se většinou jedná o rychloobrátkové zboží, je třeba, abyste neprodleně také zavolali na tel. 775 791 416, kde dohodneme konkrétní postup reklamace. Vždy je však nutné produkt vrátit zpět k odbornému posouzení včetně etikety na výdejní místo. Pokud se jedná o vadu balení, je vhodné pořídit fotografii a také zaslat emailem na farmaobchod@gmail.com.

Reklamace se nevztahuje na vadné zboží při přerušení teplotního řetězce v případě, že zákazník odnese zboží z výdejního místa v neizolované tašce s namraženými vložkami a chlazené zboží se ohřeje při přepravě. Pak se výrazně snižuje kvalita a doba spotřeby!!!


DOPORUČUJEME V TEPLÝCH DNECH ODNÁŠET ZBOŽÍ Z VÝDEJNÍCH MÍST V TERMOTAŠKÁCH S NAMRAŽENÝMI VLOŽKAMI! 


Storno objednávky:
Objednávku lze stornovat pouze písemně e-mailem přes kontaktní formulář www.farma-obchod.cz. Objednávku lze stornovat bez náhrady nejpozději do termínu uzávěrky objednávek (tj. do neděle 18h v týdnu před závozem). 
Pokud stornuje kupující objednávku až po uzávěrce, avšak nejpozději do 12 hodin před závozem(vydáním), je povinnen uhradit vzniklé náklady (příprava, balení, bourání atd.), ve výši 80% objednaného zboží prodávajícímu.
V kratší době než 12 hodin den před závozem (vydáním) je povinen kupující uhradit celou částku objednaného zboží.
Pokud se nemůžete dostavit pro odběr Vaší objednávky nebo nejste v dohodnutém místě a čase předání přítomni, informujte nás prosím neprodleně na telefonu 775 791 416 . Pokud to bude technicky možné, zkusíme vymyslet alternativní řešení předání.
V případě, že řešení z jakýchkoli důvodů nenalezneme a musíme odvézt zboží zpět - Vaše zboží propadá a kupující zaplatí jeho celou hodnotu na účet prodávajícího. Také není možné uskutečnit do zaplacení další objednávku.

Vakuové balení bio masa:
Vepřové i hovězí maso balíme do sáčků na vlastní vakuové baličce ihned po bourání na jatkách. Vakuové sáčky po odsátí vzduchu pevně obemknou balenou porci a při skladování v chladu a temnu významně prodlouží trvanlivost takto baleného masa. Určující pro spotřebu je datum uvedené trvanlivosti společně s datem balení. Trvanlivost udávaná na webu je ve dnech od data balení (nikoli dodání).

Do každého balíčku vkládáme sací podložku (tzv. savku), která má zachytit část unikající šťávy z masa. Přesto můžete narazit na větší množství volné šťávy (v žádném případě se nejedná o krev), která se ve vakuu uvolňuje přirozenými procesy a není na úkor kvality masa. Její množství je závislé na věku a plemeni zvířete, na délce odvěšení masa, na zatížení balíčků (jsou-li na sobě při skladování nebo při přepravě), na konkrétní partii, její velikosti a dalších faktorech.
Ve vakuu zabalené maso po určitém čase mírně změní barvu. Tato změna je způsobená absencí kyslíku a nemá vliv na kvalitu. Naopak, nedochází především u vepřového k oxidaci tuků. Po otevření vakuového sáčku doporučujeme maso "nechat nadýchnout" - po chvíli se mu vrátí barva i vůně. Specifická vůně vakuově baleného masa po otevření sáčku je přirozená, vzniká zráním masa v sáčku.
Pro domácí potřeby si můžete také maso rovnou tak jak je, vakuově zabalené, zmrazit pro pozdější využití.

Osobní údaje
Poskytnutím osobních údajů udělujete prodávajícímu až do písemného odvolání souhlas s jejich zpracováním v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem zařazení do databáze zákazníků. Prodávající  se tímto zavazuje, že údaje neposkytne jiným osobám.


VI. Reklamace
V případě výskytu viditelné vady zboží je třeba reklamovat zboží ihned při převzetí.
V případě skrytých vad po rozbalení zboží v termínu doby spotřeby a za podmínek skladování, je třeba reklamovat formou telefonní reklamace na 775 791 416 nebo e-mailem na farmaobchod@gmail.com a dohodnout s prodávajícím způsob řešení reklamace.

Zákazník může uplatnit reklamaci osobně na výdejních místech prodávajícího.


K reklamovanému zboží prosím přiložte:
 • kopii prodejky
 • originální etiketu
 • doneste zboží a uveďte přesný popis závad a jejich projevů

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Ve Zlíně 25.5.2018

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost VON s.r.o., se sídlem Velíkovská 370, Zlín – Štípa, 763 14, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 53417.

ZPRACOVÁVÁME NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE
VON s.r.o. zpracovává údaje v rozsahu:
 •  Jméno, příjmení
 • Adresa pro zasílání objednaného zboží
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Historie nákupů
DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Právním důvodem zpracování osobních údajů je:
·         Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient (tzv. subjekt údajů) nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto klienta.
·         Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů VON s.r.o.
Účelem zpracování osobních údajů je:
Osobní údaje našich klientů získáváme prioritně k tomu, abychom naplnili právní a zákonné povinnosti stanovené právním řádem České republiky a Evropské Unie. Druhotným účelem je zabezpečení řádného fungování VON s.r.o. ve vztahu ke klientům, kde je v rámci poskytovaných služeb předání osobních údajů nezbytné.
ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem osobních údajů klientů je společnost VON s.r.o.
VON s.r.o. poskytuje Vaše údaje na základě právního důvodu následujícím subjektům:
 • Podílejícím se na doručení zboží klientovi na základě smlouvy
 • Provozovatel e-shopu.

DOBA ZPRACOVÁNÍ
Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který byly zpracovány, tj. od okamžiku udělení souhlasu s nakládáním s Vašimi osobními údaji až do okamžiku ukončení smluvních závazků a pominutí veškerých právních důvodů, které by odůvodňovaly jejich další zpracování.

PRÁVA KLIENTA
Za podmínek stanovených v GDPR má klient:
 • Právo na přístup ke svým osobním údajům a na srozumitelnou a jasnou informaci o tom, jak tyto informace využíváme podle čl. 15 GDPR,
 • Právo na informace,
 • Právo na opravu a doplnění nesprávných osobních údajů podle čl. 16 GDPR,
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 GDPR,
 • Právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR,
 • Právo na podání námitky podle čl. 21 GDPR,
 • Právo své osobní údaje získat zpět a přenést je na jinou osobu podle čl. 20 GDPR,
 • Právo souhlas s poskytnutím osobních údajů kdykoliv odvolat,
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování,
 • Právo na podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Odesláním Registrace z internetového registračního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Všechna data a osobní údaje chráníme spolehlivými zařízeními a v souladu s bezpečnostními opatřeními, která nám umožňují poskytnout maximální míru ochrany osobním údajům.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.